پایان نامه پیش رو به بررسی تطبیقی ساختار مطالب مطبوعات ایران و آمریکا درباره وقایع عراق میپردازد که در 165 صفحه و در قالب word نگاشته شده و در زیر فهرست مطالب پایان نامه و چکیده متن آن جهت آشنایی با موضوع پایان نامه آورده شده است. امید است مورد استفاده و پسند عزیزان قرار گیرد.

فصل اول : کلیات پژوهش
چکیدهمقدمه
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی سا بقه تحقیق
اهداف تحقیق
پا نویس ها
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول – کشور عراق
موقعیت جغرافیایی
تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین
زبان
مذهب
جمعیت
بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سیاست
جنگ و رسانه ها
سیاست ،رسانه ها و افکار عمومی
سیاست خارجی ایران
سیاست خارجی امریکا
بخش سوم – مفاهیم و نظریه های ارتباطات
خبر
مصاحبه
تفسیر و تحلیل
مقالات خبر
انواع  تیتر در ارائه مطلب
کارکرد مطبوعا ت
مطبوعا ت در ایران
مطبوعا ت در امریکا
دروازه بانی خبر
برجسته سازی
پانویس ها
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
جمع آوری داده ها و آزمون آماری
واحد تحلیل
تعاریف عملیاتی متغیر ها
پانویس ها
فصل چهارم : بررسی یافته های تحقیق
مقدمه
بخش اول: توصیف یافته های تحقیق
بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرها و نشریه ها
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
دانلود پایان نامهمقدمه
بخش اول: خلاصه تحقیق
بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق
بخش سوم: محدودیت ها و پیشنهاد های تحقیق
منابع و مآخذ


بانک پایان نامه|دانلود پایان نامه رشته های مختلف منبع : بانک پایان نامه|دانلود پایان نامه رشته های مختلف |پایان نامه مقایسه مطالب مطبوعات ایران و آمریکا درباره وقایع عراق
برچسب ها : نامه ,هافصل ,تحقیقبخش ,تحقیقمقدمهبخش ,عراق ,بررسی ,پایان نامه ,وقایع عراق ,نتیجه گیری ,درباره وقایع ,آمریکا درباره ,آمریکا درباره وقایع ,مطالب